سيستم خريد و فروش
* صدور فاکتور فروش نقدي و غيرنقدي
* صدور فاکتور خريد نقدي و غيرنقدي
* صدور پيش فاکتور فروش
* ثبت تسويه حساب مالي فاکتورها در هنگام درج فاکتورهاي جديد
* صدور فاکتور برگشت از فروش و برگشت از خريد
* مشاهده و چاپ دفاتر خريد، فروش، برگشت از خريد و برگشت از فروش در محدوده شماره و تاريخ انتخابي فاکتورها
* مشاهده و چاپ صورت حساب افراد در محدوده تاريخ انتخابي
* مشاهده و چاپ مانده حساب افراد در محدوده تاريخ انتخابي
* مشاهده و چاپ جدول تحليلي سود کالاهاي فروخته شده به صورت ساليانه و به صورت تفکيک ماهيانه
* امکان ثبت اتومات اسناد حسابداري به هنگام درج فاکتورهاي جديد
* امکان ثبت حواله هاي انبار به هنگام درج فاکتورهاي جديد
* امکان چاپ فاکتورها در زمان ثبت فاکتور
* امکان مشاهده و چاپ سند حسابداري مربوط به فاکتور در صفحه درج فاکتور
* امکان مشاهده و چاپ حواله انبار مربوط به فاکتور در صفحه درج فاکتور
* امکان تنظيم پس زمينه دلخواه براي چاپ فاکتورها
* امکان چاپ مانده حساب افراد در ذيل فاکتور چاپ شده
* امکان اختصاص تخفيف براي هر سطر از اقلام فاکتور
* امکان ثبت هزينه حمل در هنگام درج فاکتور
* تنظيم متن سرصفحه و پاصفحه فاکتور چاپ شده
* قابليت تنظيم فرمت اختصاصي براي شماره فاکتور به منظور چاپ