سيستم مالي و خزانه داري
* ثبت چک هاي وارده شده و خارج شده در سيستم حسابداري
* ثبت دريافتها و پرداختهاي نقدي در قالب وجه نقد و فيش و حواله بانکي
* مشاهده و چاپ دفاتر مالي و دفاتر چک هاي وارد شده و خارج شده در محدوده تاريخ و شماره برگه انتخابي براي يک طرف حساب خاص يا براي همه طرف حسابها
* امکان تعريف بي نهايت بانکهاي مختلف
* تعريف انواع دريافت ها و پرداخت ها بر اساس نقدي يا غيرنقدي بودن
* امکان کنترل سررسيد چک هاي دريافت شده و خارج شده براساس تاريخ چک ها
* قابليت ثبت اتومات سند حسابداري در هنگام درج دريافت و پرداخت هاي نقدي و اسنادي
* ثبت تغيير وضعيت چکهاي دريافتي و پرداختي
* اخذ گزارشهاي مختلف از چک هاي وصول شده، برگشتي و خرج شده