سيستم انبارداري

* ثبت برگه (حواله) خروج کالا از انبار
* ثبت حواله ورود کالا به انبار
* مشاهده و چاپ ورود و خروج کالا از انبارها در محدوده کد کالا و تاريخ ورود و خروج در يک انبار خاص با در همه انبارها
* مشاهده و چاپ گزارش مانده کالاها در گروه خاص و يا همه گروهها و در محدوده کد کالا و تاريخ انتخابي ورود و خروج کالاها در يک انبار خاص يا همه انبارها
* مشاهده و چاپ گزارش نقطه سفارش کالاها در محدوده کد کالا و تاريخ انتخابي در انبارهاي مختلف
* مشاهده و چاپ گزارش کالاهاي منقضي شده در محدوده کد کالاهاي انتخابي
* تعريف کالاها به همراه سه قيمت عمده فروشي، خرده فرشي و قيمت مصرف کننده و گروه بندي کالاها در گروههاي تعريف شده
* امکان درج تصوير کالا براي هر کالا
* امکان تعريف نقطه سفارش کالا و تاريخ انقضاء براي هر کالا
* امکان تعريف بي نهايت انبار کالاها
* قابليت تعريف به نهايت گروه و طبقه بندي کالاها به همراه زيرمجموعه هاي نامحدود
* امکان تعريف بي نهايت واحد اندازه گيري
* قابليت اختصاص بارکد به هر کالا در هنگام ثبت مشخصات کالاها