ساير امکانات
* قابليت تعريف بي نهايت طرف حساب (خريدار و فروشنده)
* امکان درج تصوير و نمونه امضاي هر طرف حساب
* امکان چاپ ليست طرف حساب ها
* قابليت تعريف بي نهايت واحد پولي و ارزي
* قاليت تعريف بي نهايت خدمات
* امکان ارسال SMS به منظور اعلام مانده حساب و ...
* امکان درج يادداشت در دفترچه يادداشت نرم افزار
* قابليت ثبت بي نهايت تلفن و موبايل در دفترچه تلفن
* امکان چاپ دفترچه تلفن
* امکان تعريف بي نهايت کاربر مختلف با سطح دسترسيهاي مختلف
* امکان ثبت مشخصات شرکت يا سازمان
* قابليت تغيير زبان نرم افزار حسابداري
* قابليت تغيير کلمه عبور ورود به نرم افزار
* امکان ايجاد و يا تغيير سال مالي
* امکان تهيه پشتيبان از اطلاعات و بازيافت اطلاعات
* ارائه داشبورد مخصوص نرم افزار جهت تسهيل در دسترسي به بخشهاي مختلف
* ارائه تقويم به همراه مناسبتهاي سال
* ارائه ماشين حساب جهت محاسبات