قيمت محصول


ليست تعرفه قيمت هاي نرم افزار مالي - اداري هانا
www.HanaSoft.ir
مديريت حسابداري
مديريت خريد و فروش
مديريت مالي و خزانه داري
مديريت انبار
نرم افزار جامع هانا
قابليت چاپ گزارش ها
قابليت ارسال پيامک
قابليت ارسال ايميل
داراي پشتيباني کامل
بروزرساني رايگان
خدمات آموزش
قيمت:
149,000 تومان
129,000 تومان
119,000 تومان
109,000 تومان
390,000 تومان